Aktualni javni razpisi

Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2015 (P1)

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Kreditno – garancijska linija je odprta za:

 • MSP-je 5+ (podjetja, starejša od 5 let), in sicer kot:

A.1. Razvojne garancije

A.2. Mikrogarancije

 •  MLADE MSP-je (podjetja, mlajša od 5 let: ni registrirano več kot 60 mesecev do dneva vložitve vloge), in sicer kot:

B.1. Razvojne garancije

B.2. Mikrogarancije

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
 • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči:

A.1. Razvojne garancije za MSP-je 5+

 –  Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti

– Upravičeni stroški projekta:

stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oz. maksimalno 200.000 EUR

– Maksimalna višina kredita: 1.250.000 EUR pri 60% garanciji Sklada (za cestno tovorni promet 625.000 EUR pri 60% garanciji Sklada) in 937.500 EUR pri 80% garanciji Sklada (za cestno tovorni promet 468.750 EUR pri 80% garanciji Sklada)

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,95%

– Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobri za upravičene stroške, ki se nanašajo samo na nakup nove tehnološke opreme; garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti pa se odobri za vse ostale možne kombinacije upravičenih stroškov

–  Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški : stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom

A.2. Mikrogarancije za MSP-je 5+

 – Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj oz. širitev dejavnosti

– Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva

– Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,95%

– Višina garancije: je 60% glavnice kredita brez obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom

 

B.1. Razvojne garancije za MLADE MSP-je

 – Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti

– Upravičeni stroški projekta:

stroški materialnih investicij,

stroški nematerialnih investicij ter

obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oz. maksimalno 200.000 EUR

– Maksimalna višina kredita: 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,95%

– Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom

B.2. Mikrogarancije za MLADE MSP-je

 – Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj oz. širitev dejavnosti

– Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva

– Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,95%

– Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom

Roki za predložitev vlog so: 07.04., 07.05., 08.06., 07.07., 07.09, .07.10.2015.

Garancije za bančne kredite s subencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom 2015 (P1TIP)

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Kreditno – garancijska linija je odprta za MLADE MSP-je in MSP-je 5+, in sicer kot:
A.1. Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja
A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja
Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči:
A.1. Razvojne garancije
Namen: spodbujanje podjetij v investicije, ki so potrebne za komercializacijo razvojno raziskovalnih projektov,
Upravičeni stroški projekta:
stroški materialnih investicij,
stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednostimaterialno/nematerialnih investicij oz. maksimalno 200.000 EUR
Maksimalna višina kredita: 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0%
Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti
Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 7 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko
Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja
Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za izvedbo komercializacije razvojno raziskovalnih projektov
Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
Maksimalna višina kredita: 200.000 EUR
Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0%
Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti
Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko
Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja
Namen: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bo s tem omogočilo krepitev njihove razvojne in/ali inovacijske dejavnosti, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši
uporabi novih rešitev v gospodarstvu.
Upravičeni stroški projekta:
stroški materialnih investicij, tudi nakup stare opreme
stroški nematerialnih investicij ter
obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z vsemi investicijskimi stroški in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti investicijskih stroškov oz. maksimalno 200.000 EUR
Maksimalna višina kredita: 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0%
Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti
Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko
Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

 • INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:
 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč3, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
 • nakup stare opreme5 (velja samo pri kreditno garancijski liniji z oznako A.3. iz točke 5.2. tega razpisa),
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
 • OBRATNA SREDSTVA (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Roki za predložitev vlog so: 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.09. in 15.10.2015.

7. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in bodo izvedle investicijo na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Višina sofinanciranja:

Za sofinanciranje investicij v okviru sklopa A, morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,00 evrov oziroma največ 135.556,00 evrov, za sofinanciranje investicije v okviru sklopa B pa najmanj 135.557,00 evra (vključno z vsemi davki).

 • za sklop A ; najmanjši znesek sofinanciranja 10.000,00 EUR. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 50.000,00 EUR
 • za sklop B ; najmanjši znesek sofinanciranja  50.000,01 EUR. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 500.000,00 EUR.

Višin sofinanciranja ob tem ne sme preseči:

 • 45% vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja;
 • 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja;
 • 25% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški so:

 • stroški gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
 • stroški nakupa objektov in zemljišč ( max. 10 % celotne investicije oziroma največ 100.000 EUR)
 • stroški nakupa strojev in opreme ( tudi rabljene za mala in srednja podjetja)
 • stroški nakupa nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa.

Upravičeni so stroški, ki nastanejo od oddaje vloge naprej. Projekti pa morajo biti zaključeni najkasneje do 23.10.2015.

Datum objave: 27.02.2015

Rok prijave: 26.03.2015

Četrti JR za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letih 2015 – Objava 4 JR Pokolpje

Datum objave: 13.02.2015

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež ali registrirano podružnico v občinah Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpisu le eno podjetje.

Podjetja morajo vsaj ohraniti število zaposlenih (glede na število zaposlenih na dan oddaje vloge) v naslednjih treh letih, v nasprotnem primeru je potrebno sredstva vračati. Na razpis se lahko ponovno prijavijo podjetja, ki so že dobila sredstva na preteklih razpisih programa Pokolpje 2016 in so že ustvarila dodatna delovna mesta.

Višina sofinanciranja:

 • za sklop A v letu 2015: okvirno 500.000,00 EUR,
 • za sklop A (turizem) v letu 2015: okvirno 1.000.000,00 EUR

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči  najmanj 50.001 in največ 500.000 evrov za sklopa A in A turizem.

Višina sofinanciranja ob tem ne sme preseči:

 • do 45% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja;
 • do 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja;
 • do 25% upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški so:

 • stroški gradbenih in obrtniških del ( Gradbena in obrtniška dela so upravičen strošek le v primeru, če projekt vključuje tudi nakup in instalacijo strojev/opreme, da bo v objektu ob zaključku projekta (investicije) možno opravljanje dejavnosti )
 • stroški nakupa objektov (upravičeni stroški za nakup objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč lahko  znašajo največ 10 % vrednosti vseh opredeljenih upravičenih stroškov)
 • stroški nakupa strojev in opreme ( mala in srednja podjetja lahko nabavijo rabljeno opremo, ki so lahko stara največ 5 let)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Upravičeni so stroški, ki nastanejo od oddaje vloge naprej. Projekti pa morajo biti zaključeni najkasneje do 23.10.2015.

Rok prijave:  17.03.2015