Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Mariborska razvojna agencija p.o.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Banka Celje d.d. – 6m Euribor+2,4 %
Banka Sparkasse d.d. – 6m Euribor+2,85 %
BKS Bank AG bančna podružnica- 6m Euribor+2,3 %
Delavska hranilnica d.d.- 6m Euribor+1,95 %
Hranilnica LON d.d.- 6m Euribor+2,2 %
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. – 3m Euribor+2,8 %
Nova kreditna banka Maribor d.d. – 6m Euribor+ od 2,5 % do 2,7 %
Nova Ljubljanska banka d.d. – 6m Euribor+2,5 %

Skupen garancijski potencial RGSPD znaša 2.400.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 1.200.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem razpisom v Uradnem listu RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015 objavila tudi prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2015 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo sedež oziroma registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Podravje: Kungota, Hoče-Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem razpisu.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve sklepa dalje največ 3 mesece,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.

Regionalna pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena, če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi. Pri nakupu rabljenih osnovnih sredstev lahko dajalec pomoči od prijavitelja zahteva cenitev sodnega cenilca in sledljivost kupoprodajnih pogodb do prvega izdanega računa.

Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,
– obrestna mera po posameznih bankah je navedena v točki 3. tega razpisa, stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški so v prilogi razpisne dokumentacije,
– doba vračanja je do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 22. 5. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora MRA,
– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– prijavitelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj.

Rok za prijavo je odprt od 19. 6. 2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev oziroma najpozneje do 22. 4. 2018 do 14. ure.