Javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 24. 3. 2017

Datum objave: 27.3.2017
Rok za oddajo: 19.6.2017
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov

Predmet podpore

Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa, in sicer:

 • fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS (sklop A) in
 • pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B).

Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost delijo na:

 • enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe,
 • zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.

Upravičeni vlagatelji

 • lastnik oziroma zakupnik gozda,
 • pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – storitev za gozdarstvo,
 • agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 EUR, od tega:

 • za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
 • enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
 • zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR;
 • za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
 • enostavne naložbe skupno 800.000 EUR,
 • zahtevne naložbe skupno 1.700.000 EUR.

Upravičeni stroški

 • stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa,
 • splošni stroški, do vključno 10 % upravičenih stroškov naložbe.

Višina nepovratnih sredstev

Stopnja nepovratnih sredstev je 40 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 1.000 € na eno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 € javne podpore. 

Rok prijave: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017 do 24. ure.