Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Datum objave: 27.3.2017
Rok za oddajo: 28. 9. 2017, 26. 1. 2018 ,

  Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. 1. 2018.
Višina sofinanciranja: do 20% upravičenih stroškov

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičeni stroški

  • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja;
  • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije;
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3  % od upravičenih stroškov operacije.

Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Upravičeni prijavitelji

  • gospodarske družbe;
  • samostojni podjetniki posamezniki;
  • zadruge.

Razpoložljiva sredstva

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša v obdobju 2017 – 2020 skupaj 4,0 mio EUR, od tega:

  • okvirno 2,0 mio EUR za električno energijo iz vetrnih elektrarn,
  • okvirno 2,0 mio EUR za električno energijo iz malih hidroelektrarn.

Višina sofinanciranja

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije. Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 28. 09. 2017, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.