Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Datum objave: 1.7.2016
Rok za oddajo: 18.8.2016 do 13.00 ure, 27.1.2017 do 13.00 ure, 2.6.2017 do 13.00 ure.
Višina sredstev: 250.000 EUR
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oz. širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oz. načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Pogoji za prijavitelje:

  • podjetje je na dan 31.12.2015 zaposlovalo najmanj 5 oseb za polni delovni čas,
  • podjetje je prisotno na tujih trgih, pri čemer se šteje da je podjetje realiziralo vsaj 3% prodaje na tujih trgih v letu 2015 in/ali ima kapitalske deleže v podjetjih na tujih trgih na dan oddaje vloge.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanjih izvajalec, z ustreznimi referencami.

Višina subvencije

50% upravičenih stroškov oz. največ 4.500,00 EUR.

Rok za prijavo:

  •  za prvo odpiranje: 18.08.2016 do 13:00 ure
  • za drugo odpiranje: 21.01.2017 do 13:00 ure
  • za tretje odpiranje: 02.06.2017 do 13:00 ure