Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017 – JR INV PO 2017

Datum objave: 19.05.2017
Rok za prejem ponudb:                16.06.2017 do 12:00

Namen razpisa

Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju..

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in /ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju:

 • Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi),
 • Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
 • Hrastnik-Radeče-Trbovlje.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017 znaša 3.000.000,00 EUR, od tega:

 • 1.000.000,00 EUR  za projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribor s širšo okolico,
 • 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpje in
 • 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Projekt mora biti zaključen najkasneje 31.12.2017. Do takrat mora biti zaključena investicija in realizirane vse nove zaposlitve.Skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30.10.2017. Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do najkasneje 30.10.2017.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:

 • so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst (18) mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,
 • na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest (6) mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,
 • so na dan objave javnega razpisa registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,
 • bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do zaključka vseh obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe,
 • bodo najmanj tri leta (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma pet let (če gre za veliko podjetje) po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
 • nakup objektov.

Za več informacij nas pokličite na 041 795 879 ali pišite na karmen@poslovna-ideja.si.