Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2017 – 2018

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 24. 3. 2017
Rok za oddajo: 19.5.2017
Višina sofinanciranja: Najmanj 10.000 € oz. največ 500.000 €

Namen razpisa

Spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče, povezana z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote;
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
 • diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; 
 • bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičeni prijavitelji

vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev:

 • registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in
 • poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje;
 • ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto. V primeru, da se začetna investicija nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote (skladno s predmetom javnega razpisa), so upravičeni tudi tisti prijavitelji, ki bodo imeli na upravičenem območju registrirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na dan izstavitve prvega zahtevka za izplačilo;
 • ki bodo investicijo izvedli na upravičenem območju;

Višina sredstev

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: Višina razpisanih sredstev po letih znaša 444.550,00 evrov za leto 2017 in 657.315,00 evrov za leto 2018 (skupaj 1.101.865,00 evrov za obe proračunski leti). Višina nepovratnih sredstev lahko znaša najmanj 10.000,00 evrov oziroma največ 500.000,00 evrov.

oz.

 • do 45 % za mikro in mala podjetja;
 • do 35 % za srednja podjetja in
 • do 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški

 • stroški nakupa strojev in opreme;
 • stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja (znašajo največ 50 % celotnih upravičenih naložbenih stroškov za začetno naložbo, v absolutnem znesku pa ne več kot 20.000 evrov);
 • stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme.

Obdobje za porabo sredstev

 • 27. 10. 2017, če vlagatelj kandidira le za nepovratna sredstva za leto 2017;
 • 26.10.2018, če vlagatelj kandidira za nepovratna sredstva za leti 2017 in 2018 oziroma samo za leto 2018.