Kaj mora zagotoviti zavezanec za potrjevanje računov na davčni blagajni?

Zadnje novice on 1 Dec , 2015

napravo in blagajniški program za potrjevanje računov v skladu z zakonodajo (t.i. “davčno blagajno”),

– zanesljivo internetno povezavo,

– namensko digitalno potrdilo (poslani podatki o računih bodo namreč podpisani s tem potrdilom),

– predpisati pravila za dodeljevanje zaporedne številke računa, popisati poslovne prostore ter jim dodeliti oznake ter to zapisati v internem aktu,

– pred začetkom izdaje računov sporočiti podatke FURS-u o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdaja račune,

– na vseh prodajnih mestih objaviti obvestilo.

Prehodno obdobje

Zavezanci lahko v prehodnem obdobju dveh let, t.j. od 2. januarja 2016 do 31. decembra 2017, izvajajo postopek potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov. V tem primeru morajo zavezanci poslati podatke o izdanih računih preko elektronske povezave davčnemu organu v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa. Vendar pa se ne sme v istem poslovnem prostoru hkrati uporabljati vezane knjige računov in elektronske naprave za izdajo računov. Zavezanec določi način izvajanja postopka potrjevanja računov z internim aktom.

Izvajanje postopka potrjevanja računov in s tem izdajanje računov v skladu z ZDavPR, bo mogoče že 1. decembra 2015. Z enomesečnim prehodnim obdobjem se želi zavezancem omogočiti lažji prehod na nov način izdajanja računov v skladu s tem zakonom.

Z namenom razbremenitve malih zavezancev, ki izdajajo le manjše število računov, bo FURS omogočil izdajanje računov s pomočjo posebne aplikacije “Miniblagajna” na portalu eDavki, predvidoma najkasneje do meseca decembra 2015.

Namensko digitalno potrdilo

Namensko digitalno potrdilo je nova vrsta digitalnega potrdila, ki ga bodo zavezanci uporabljali samo za izmenjavo podatkov o računih in poslovnih prostorih zavezanca. Potrdilo bo vsebovalo naslednje podatke:

– davčno številko in

– ime zavezanca,

– namen uporabe in

– zaporedno številko potrdila, izdanega posameznemu zavezancu.

Vlogo za dodelitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka potrjevanja računov bo zavezanec vložil elektronsko prek portala eDavki. Prevzel ga bo prek portala za prevzem namenskih digitalnih potrdil za izvajanje postopka potrjevanja računov. Potrdilo bo za zavezance brezplačno.

Začetek oddaje vlog za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne je načrtovan najpozneje 15. novembra 2015.

Vloga za pridobitev namenskega digitalnega potrdila bo imela oznako DPR-PridobitevDP, vloga za preklic le-tega pa oznako DPR-PreklicDP.

Glede pooblaščanja za oddajo vlog na področju davčnega potrjevanja računov bodo veljala enaka pravila, kot veljajo pri vlaganju obstoječih vlog in obrazcev prek portala eDavki.

Interni akt

Interni akt bo urejal dodeljevanje zaporednih številk računov, v njem bo zavezanec naredil popis poslovnih prostorov in dodelil oznake poslovnim prostorom. Ne glede na to, kateri način potrjevanja se določi v internem aktu, so obvezne sestavine internega akta:

– popis poslovnih prostorov,

– dodelitev oznak poslovnim prostorom,

– pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov (tudi zavezanci, ki uporabljajo vezane knjige računov).

Glede na posebnosti poslovanja posameznega zavezanca je priporočljivo, da ta sam pripravi interni akt. V pomoč mu bodo lahko vzorci internih aktov, jih je 23.10.2015 objavila FURS na svoji spletni strani, s katerimi bodo izdajatelji računov popisali poslovne prostore in jim določili oznake.

Vzorce FURSa najdete tudi na: http://bit.ly/1LTX11y

V internem aktu bo določen način izvajanja potrjevanja računov: z uporabo elektronske naprave ali z uporabo vezane knjige računov. Zavezanec ne sme v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov in vezano knjigo računov.

Zavezanec mora davčnemu organu za namene dodelitve enkratne identifikacijske oznake računa (t.i. “EOR”) sporočiti naslednje podatke o računu:

1. davčno številko zavezanca, ki izda račun, če izda račun v tujem imenu in za tuj račun pa tudi davčno številko davčnega zavezanca, v imenu in za račun katerega je bil izdan račun;

2. datum in čas izdaje računa;

3. številko računa in način dodelitve številke računa;

4. vrednost računa, skupno vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev, vrednost dobav na podlagi posebnih ureditev, dobav pri katerih je plačnik davka na dodano vrednost kupec blaga ali naročnik storitve, oproščenih dobav in neobdavčljivih dobav, ločeno po davčnih številkah;

5. vrednost za plačilo;

6. davčno številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave;

7. zaščitno oznako izdajatelja računa;

8. davčno številko oziroma identifikacijsko številko za namene davka na dodano vrednost kupca oziroma naročnika v primerih, ko so ti podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu;

9. številko prvotnega računa v primeru izvajanja postopka potrjevanja naknadne spremembe podatkov na računu.

nterni akt mora biti sprejet najkasneje pred izdajo prvega računa, za katerega je potrebno potrjevanje, t.j. od 02.01.2016 dalje in mora biti na voljo, v kolikor pride do inšpekcijskega pregleda.

Prav tako je smiselno predvideti spreminjanje internega akta (npr. vsaka sprememba podatkov o poslovnih prostorih, prenehanje uporabe poslovnega prostora ipd.).

Zavezanci bodo interne akte torej hranili pri sebi, a popis poslovnih prostorov in oznake zanje bodo morali FURS-u sporočiti, preden bodo prek njenega informacijskega sistema prvič potrdili račun. Podatki se bodo tako oddajali prek lastne programske opreme, preden se bo prvič potrdil račun. Pri tem se bo uporabilo namensko digitalno potrdilo.

Obvestilo o računu in obveznost kupca

Zavezanec mora v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun v skladu z 18. členom PZDavPR.

Obvestilo o obveznosti izdaje računa s strani prodajalca in obveznosti kupca, da račun prevzame in da zadrži neposredno po odhodu iz poslovnega prostora, je predpisano v določeni velikosti, barvi in tudi tekstovno in je priloga III. k PZDavPR. Navedeno obvestilo je dolžan zavezanec imeti na vsaki elektronski napravi za izdajo računov oziroma mora biti objavljeno na vidnem mestu. V primeru, da kupec ne prevzame in zadrži računa do izhoda iz poslovnega prostora, se ga lahko kaznuje z globo 40,00 €, zavezanec pa je ravno tako kaznovan z globo, v kolikor ne objavi predpisanega obvestila na kupcu vidnem mestu.

Kaj lahko storimo že danes?

Zavezanci, ki poslujete z gotovino, imate že po zdajšnjih predpisih primerno strojno in programsko opremo, zato morate do 02.01.2016 dodatno še:

1. pridobiti brezplačno namensko digitalno potrdilo DavPotRac za izmenjavo podatkov o računih in poslovnih prostorih zavezanca;

2. če imate več poslovnih prostorov, v katerih poslujete z gotovino – sprejeti interni akt o označbi poslovnih prostorov;

3. obvestiti FURS o poslovnih lokacijah in njihovih internih označbah;

4. decembra 2015: preveriti povezavo blagajne v internet in testno preskusiti pošiljanje na FURS;

5. na vidnem mestu v poslovnem prostoru objaviti predpisan napis o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.