Paket LARGE

Paket LARGE  je namenjen podjetjem, ki opravijo največ 300  poslovnih dogodkov na mesec (prejeti in izdani računi skupaj) in vključuje:

  • vodenje glavne knjige, saldakontov, registra osnovnih sredstev, knjiženje PN
  • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov
  • obračun DDV
  • obračun prispevkov za s.p.-ja ali plače za 10 zaposlenih v d.o.o.
  • izdelava bilance stanja in izkaza poslovnega izida
  • svetovanje