Paket SMALL

Paket SMALL je namenjen sam. podjetnikom in podjetjem, ki opravijo največ 60 poslovnih dogodkov na mesec (prejeti in izdani računi skupaj) in zajema:

  • vodenje glavne knjige, vodenje saldakontov, registra osnovnih sredstev, knjiženje PN
  • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov
  • obračun DDV
  • obračun prispevkov za s.p.-ja ali plače za 3 zaposlena v d.o.o.
  • izdelava bilance stanja in izkaza poslovnega izida
  • svetovanje