Prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico (v nadaljevanju: javni razpis), je Mariborska razvojna agencija p.o..

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu RS, št. 41/15 hkrati s tem razpisom.

Skupna sredstva, namenjena za subvencioniranje po tem razpisu, znašajo za leto 2015 607.142 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovno enoto) v upravičenem območju in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 23. 10. 2015.

Delež državne pomoči v upravičenih stroških investicije ne sme presegati 45 % za mikro in mala podjetja in ne 35 % za srednja podjetja.

Upravičeni stroški so:
stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
– stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.

Razpis je odprt od 19. 6. 2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev.