Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 18.4.2017
Rok za oddajo: 16.5.2017
Višina sofinanciranja: 40.000 eur

Namen razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije, itd,..) , ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Cilji razpisa

Ustvarjanje novih delovnih mest in rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov, itd.), na področju rabe lesa.

Upravičeni stroški

 • stroški opreme in investicij v neopredmetena sredstva ( nakup nove opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000,00 EUR brez DDV,
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas,
 • posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji(npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.)

Do sofinanciranja so upravičeni stoški, ki so nastali v obdobju od 01.01.2017 do 31.10.2017.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Z akonu o socialnem podjetništvu.

Upravičenci so podjetja, ki imajo glavno registrirano dejavnost:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva.

Podjetja morajo biti registrirana ali vpisana v poslovni register med 1. 1.2016 in 14.04.2017 (upošteva se datum registracije podjetja, v primeru socialnega podjetja pa datum prve registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14.04.2017)

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  400.000 EUR in sicer:

 • za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 275.184 EUR in
 • za  kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 124.816 EUR.

Višina sofinanciranja

 • maksimalno sofinanciranje 40.000 €,
 • minimalno sofinanciranje 7.000 €,
 • oz. 75 % (vzhod) ali 70 % (zahod).